تشریح مفهومی و مدلهای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی با گذری بر نتایج پژوهشها

مقدمه

در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فن آوری، سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان ها قلمداد شده است. سرمایه انسانی مجموعه ای از مهارت ها، دانش و ویژگی های عمومی افراد در سازمان است و می تواند نشان دهنده ظرفیت انجام كار امروز و پتانسیل كار فردا باشد (هیت و دیگران( 2006 . به منظور استفاده و مدیریت بهینه سرمایه انسانی در سازما ن ها، از نخستین ربع سده بیستم، حوزه ادره امور كارك

لینک دریافت و دانلود

  • اجزای توسعه منابع انسانی
  • توسعه منابع انسانی
  • رابطه رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی
  • تشریح مفهومی و مدلهای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی با گذری بر نتایج پژوهشها
  • ماهیت رضایت شغلی
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت
  • مدلهای رضایت شغلی
  • رضایت شغلی
  • مدلهای توسعه منابع انسانی