ترجمه مقاله متابولیسم گلیکول

چکیده ترجمه

تراوش گلیکول بواسطه خط سیر C2 در کلامیدوموناس رینهاردتی بعد از بستن گذرگاه با امینوکسی استات (AOA) و امینواستانتوریل (AAN) با اندازه گیری تراکم گلیکول و گلیسین مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول های رشد کرده به صورت خوراک ساز نوری در هوا کمی گلیکول دفع کردند به جز در وجود 2 mm AOA زمانیکه 5 میکرو گلیکول در هر ساعت در هر میلی گرم کلروفیل دفع کردند. سلول های رشد کرده در CO2 (1-5%)

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

 • دانلود ترجمه
 • امینوکسی استات Aoa
 • میکرو گلیکول
 • مقاله زیست شناسی
 • کلامیدوموناس رینهاردتی
 • تراکم گلیکول و گلیسین
 • دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی
 • تراوش گلیکول
 • متابولیسم گلیکول
 • متابولیسم گلیکول
 • زیست شناسی
 • کلامیدوموناس رینهاردتی
 • تراوش گلیکول