ارائه چارچوبی برای تعریف معنویت در محیط کار و بررسی تاثیر معنویت در محیط کار

ارائه چارچوبی برای تعریف معنویت در محیط کار و بررسی تاثیر معنویت در محیط کار

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 12

چکیده

به نظر میرسد در پارادایمهای جدید، سازمانها به جای تأکید بر شیوههای سنتی و مکانیکی در

جهت مفاهیمی همچون سازمان معنویتگرا و یا سازمان اخلاقگرا متمایل شدهاند. تغییرات

بنیادی در حال شکلگیری در محیط کار است و معنویت یکی از موضوعات اساسی در این

زمینه خواهد بود. ادعاهای

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل