پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه 33 اسلاید

پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه 33 اسلاید

33 اسلاید

انواع سازمان از نظر نوع ساختار

سازمان مکانیکی

(دارای ساختار تشکیلاتی و فرایندی به نسبت ثابت که در اثر برنامه ها و محیط ثابت پدید می آید.)

سازمان ارگانیکی

(دارای فرایندهای کاری پیچیده و متنوع که در اثر برنامه ها و محیط های متنوع و پویا پدید می آید.)

انواع واحدهای سازمانی ازنظر وظایف اساسی

واحدهای صف

(مسؤول ا

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل