نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیرجند

نقشه رستری ارتفاع شهرستان بیرجند (واقع در استان خراسان جنوبی)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیرجند

نقشه DEM شهرستان بیرجند. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رس

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان بیرجند
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیرجند
  • نقشه رستری ارتفاع شهرستان بیرجند