نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر لنگه

نقشه رستری ارتفاع شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر لنگه

نقشه DEM شهرستان بندر لنگه. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لای

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان بندر لنگه
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر لنگه
  • نقشه رستری ارتفاع شهرستان بندر لنگه