بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 18

به اشتراک گذاشتن دانش از امور حیاتی برای سازمان هاست، و در این میان ارتباط و اعتماد متقابل بین افراد، عاملی تأثیرگذار در آن

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه، است. هدف از انجام پژوهش حاضر

می

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل