پروژه شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری word

دانلود پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری. word

بخش اول

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی

جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور 3

دستورالعمل کنترل اماکن 4

دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن 6

اهداف، کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن 7

کلیات اجرای طرح 9

فعالیتهای کنترل اماکن 10

تهیه روش کنترل اماکن 15

کدگذاری 17

تهیه فرمهای جمع آوری

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل