تحقیق تولید شیرابه سیلویی ماهی (Fish Silage)

دانلود تحقیق تولید شیرابه سیلویی ماهی (Fish Silage)

ماهیانی که مناسب مصرف انسان نباشد و همچنین آبزیان صید برای تولید پودرماهی بکار می رود که دارای بازاری جهانی قابل ملاحظه می باشد. با اینحال، مداوماً فرآیند و راههای نوینی از مصرف ماهی دریایی، ضایعات ماهی و احشاء ماهی، مورد بررسی و تحقیق قرارمی گیرند.

هدف اصلی از تولید سیلانه ماهی ابداع فرآیندهایی با هزینه سرمایه گذاری پائین بوده بتوان آنها را در کشتی های

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل