تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

فصل اول

کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم

قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم

قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم:

قواعد اخت

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
  • تنظیم سند
  • نحوه تنظیم سند
  • دفاتر اسناد رسمی
  • اسناد رسمی