مقاله عوامل مؤثر در معنویت گریزی

مقاله عوامل مؤثر در معنویت گریزی

دانلود مقاله عوامل مؤثر در معنویت گریزی 13 ص با فرمت WORD

کمی بودجه و یا عدم اختصاص بودجه ای به مسائل و امور دینی:

اختصاص بودجه های کم و یا عدم تشویقی در خور از افرادی که در زمینه های معنوی ودینی به موفقیت هایی دست پیدا می کنند و بالعکس چه بسا در امور غیر دینی و اموری که شاید صرف اینقدر هزینه های گزاف ضرورتی نداشته باشد. چه گامهائی که برداشته می شود و چه تشریفهائی و تقدر

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل