طراحی مجموعه قطعات موتور در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic

طراحی مجموعه قطعات موتور در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic

طراحی مجموعه قطعات موتور باCatia R21 در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic تمرینی مناسب برای یادگیری محیط های کاربردی کتیا و پروژه ای مناسب برای ارائه می باشد. که در صورت خواست شما فیلم آموزشی هر قسمت

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل