مقاله دین و معنویت

مقاله دین و معنویت

دانلود مقاله دین و معنویت 28 ص با فرمت WORD

تعریف دین واقسام آن:

مراد ازدین مکتبی است که از مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین ومقررات اجرائی تشکیل شده است وهدف آن، راهنمائی انسان برای سعادتمندی است. دین به این معنا بردو قسم است: دین بشری ودین الهی.

دین بشری، مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین ومقرراتی است که بشر با فکر خود وبرای خویش تدوین و وضع کرده است. ازاین رو، این دین در راستای همان خوا

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل