تحقیق آناتومی و فیزیولوژی غدد درون ریز

دانلود تحقیق آناتومی و فیزیولوژی غدد درون ریز

آناتومی و فیزیولوژی غدد درون ریز

غدد سیستم آندوکرین

غدد درون ریز بدن شامل هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، غدد فوق کلیوی، جزایرپانکراس، تخمدانها و بیضه ها می باشند.

غدد برون ریز مثل غدد عرق، ترشحات خون را روی سطح اپی تلیالی یا داخل مجرای گوارش می ریزند. هیپوتالاموس بین دستگاه عصبی و غدد درون ریز (سیستم اندوکرین) ارتباط برقرار می کند.

کلیات فیزیولوژی غدد

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل