مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی در الگوپذیری و رفتار کودکان – روانشناسی

مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی در الگوپذیری و رفتار کودکان – روانشناسی

توضیحات:

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت و پیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون مطرح شده، سپس انواع کارکردهای تلو

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل