پروپزال با موضوع: ارزیابی کیفیت فراگیر در سیستم حمل و نقل عمومی (اتوبوس رانی ساوه) با استفاده از مدل سروکوآل

پروپزال با موضوع: ارزیابی کیفیت فراگیر در سیستم حمل و نقل عمومی (اتوبوس رانی ساوه) با استفاده از مدل سروکوآل

مشخصات

الف- عنوان تحقیق:

1-فارسی: ارزیابی کیفیت فراگیر در سیستم حمل­ونقل عمومی (اتوبوس رانی ساوه) با استفاده از مدل سروکوآل

2-انگلیسی:

Estimating total quality in Saveh public transportation by using SERVQAL

ب-نوع تحقیق: 1- کاربردی 2-بنیادی ð 3-توسعه ای

ج- کلید واژه ها: مدیری

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل