نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان

نقشه رستری ارتفاع شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان

نقشه DEM شهرستان مانه و سملقان. نقشه مدل رقومی ارتفاعی

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان مانه و سملقان
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان
  • نقشه رستری ارتفاع شهرستان مانه و سملقان