دانلود نقشه بخش های شهرستان ساوه

دانلود نقشه بخش های شهرستان ساوه (واقع در استان مرکزی)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس (GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

نام هر بخش

نام قسمت مرکزی هر بخش

مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر

مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود نقشه بخش های شهرستان ساوه

شیپ فایل بخش های شهرستان ساوه. این فایل در محیط نرم افزار جی آی

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • شیپ فایل بخش های شهرستان ساوه
  • نقشه ی بخش های شهرستان ساوه
  • لایه جی آی اس بخشهای شهرستان ساوه
  • فایل جی آی اس بخشهای شهرستان ساوه
  • نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
  • بخش های شهرستان ساوه