روش تحقیق «بررسی نقش رسانه های جمعی وتاثیر آن برفرهنگ جامعه»

موضوع: «بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه»

1- رسانه ها یکی از وسایل ارتباطی جمعی هستند که در این تحقیق منظور از رسانه ها «وسایل ارتباطی جمعی» رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند. رسانه های همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما و امثال آنها است و همچنین فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش است امروزه پژوهش های پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگانهای مهم اجتماعی که با

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • روش تحقیق «بررسی نقش رسانه های جمعی وتاثیر آن برفرهنگ جامعه»