پاورپوینت متابولیسم چربیها در عضله اسکلتی حین فعالیت ورزشی

منابع سوخت چربی در عضلات اسکلتی اسیدهای چرب با زنجیره بلند در گردش خون (LCFA) پیوند خورده به آلبومین و تری گلیسیریدهای عضلانی (TG) می باشد.

تری گلیسریدهای پلاسما نقش کمتری در متابولیسم لیپیدها در حین فعالیت ورزشی دارند.

این فصل نقش هر کدام از این منابع سوختی را در متابولیسم عضله اسکلتی و چگونگی تنظیم آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

LCFA حاصل از لیپولیز بافت چربی یک منبع سوختی مهم برای عضل

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • اندوتلیالی
  • سارکولمایی
  • متابولیسم
  • غشاء پلاسمایی
  • کینتیک