نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه

نقشه رستری ارتفاع شهرستان قروه (واقع در استان کردستان)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه

نقشه DEM شهرستان قروه. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان قروه
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه
  • نقشه رستری ارتفاع شهرستان قروه