نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خدابنده

نقشه رستری ارتفاع شهرستان خدابنده (واقع در استان زنجان)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خدابنده

نقشه DEM شهرستان خدابنده. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان خدابنده
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خدابنده
  • نقشه رستری ارتفاع شهرستان خدابنده